ഭാഗ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആത്മാവ് ഭാഗ്യപ്പെട്ടത്.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

It does us much good to look into the soul of saints
and then to follow them through faith right up to Heaven ;
there, they are all luminous with the light of God,whom they contemplate face to face for all eternity !
—St Elizabeth of the Trinity 🌹🔥❤️

Good Morning…. prayerful Commemoration of all the faithful departed …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s