പ്രഭ

ദിവ്യകാരുണ്യപ്രഭയിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Holy Eucharist is the perfect expression of the love of Jesus Christ for man.
St. Maria Goretti🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s