ഒന്നാക്കുക

ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹനവും കഷ്ടാരിഷ്ടിതകളും മരണവുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹന മരണങ്ങളോടൊന്നാക്കുന്നു എന്നതാണ്.
…………………………………………..
ഓസ്കാർ റൊമേ രോ.

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Settle yourself in solitude, and you will come upon God in yourself.”
St. Teresa of Avila 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s