വചനാഭിഷേകം | ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം 🔴 [LIVE] November 12, 2022 | Fr. Daniel Poovannathil

വചനാഭിഷേകം | ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം 🔴 [LIVE] November 12, 2022 | Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

379 watching now Started streaming 51 minutes ago
Scheduled on November 12, 2022.
Second Saturday Bible Convention.
Place : Mount Carmel Retreat Centre Malankara Hills, Vettinad, Kerala 695028
Open 24 hours
Phone : +91 082811 01101

Time of Convention
Time : 7:30 am to 1 pm

frdanielpoovannathil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s