ബന്ധം

എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയോടുള്ള ബന്ധം മാത്രം മതി.
…………………………………………..
വി. ഡൊമിനിക് സാവിയോ

നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Let us then cast ourselves at the feet of this good Mother, and embracing them let us not depart until she bless us, and accepts us for her children. “
_ Saint Bernard Of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s