തൃപ്തി

ആത്മാവേ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിൻ്റെ ദിവ്യമണവാളനെ കണ്ട് തൃപ്തിയണയുക.
…………………………………………..
വി. അഗസ്തിനോസ്

രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നല്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

How could I bear a crown of gold, when the Lord bears a crown of thorns ? And bears it for me.
St. Elizabeth of Hungary.🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s