കൂടെ

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരമമായ ആനന്ദം.
…………………………………………..

വി. ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ പാപ്പാ

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I place trust in God, my creator, in all things; I love Him with all my heart.”
~ Saint Joan of Arc 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday….Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s