പെലെയുടെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നും… കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും തീർച്ചയായും കേട്ടിരിക്കേണ്ട സന്ദേശം

Advertisements

പെലെയുടെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നും… കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും തീർച്ചയായും കേട്ടിരിക്കേണ്ട സന്ദേശം. Motivational Message by Magician Sree Gopinath Muthukadu: An Inspiring Motivational Message in Malayalam by Indian Magician Sree Gopinath Muthukadu in the context of Football World Cup 2022.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s