ഇത് വല്ലതും അബ്രഹാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ! ഖുറൈശി മതത്തിലെ ഹജ്ജ് അബ്രഹാമിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഉസ്താദ്!

ഇത് വല്ലതും അബ്രഹാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ! ഖുറൈശി മതത്തിലെ ഹജ്ജ് അബ്രഹാമിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഉസ്താദ്!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s