കൃപാസനം നാലാം ചൊവ്വ (22/11/2022) മരിയൻ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ലൈവ് | Dr Fr V P Joseph Valiyaveettil

കൃപാസനം നാലാം ചൊവ്വ (22/11/2022) മരിയൻ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ലൈവ് | Dr Fr V.P Joseph Valiyaveettil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s