ആരാധ്യൻ

ആരാധ്യനായ ദൈവത്തെ അപ്പത്തിൽ കാണുക. അവിടുന്നുമായി ഗാഢബന്ധത്തിലാവുക.
…………………………………………..
വി.എൽസെയർ

സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

For we sing, not to men, but to God, who can hear our hearts and enter into the silences of our minds.
~ St. Basil the Great🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s