ദർശനം

പാവപ്പെട്ടവരിൽ ഈശോയെ ദർശിക്കേണ്ടതിന് വി.കുർബാനയിൽ അവിടുത്തെ നാം കാണേണ്ടിരിക്കുന്നു.………………………………………….വി. മദർ തെരേസ മനുഷ്യ മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. There is the music of heaven in all things.~ Hildegard von Bingen🌹🔥❤️ Good Morning… Have a peaceful day….

Advertisement

Saint Andrew, Apostle – Feast 

🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 30 Nov 2022 Saint Andrew, Apostle - Feast  Liturgical Colour: Red. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ മഹിമയ്ക്കായി ഞങ്ങള്‍ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു.അങ്ങനെ, അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ്അങ്ങേ സഭയുടെ പ്രഭാഷകനും പരിപാലകനുമായിരുന്നപോലെ,അങ്ങേ സന്നിധിയില്‍, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിനിരന്തരമധ്യസ്ഥനുമായി തീരുമാറാകട്ടെ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നഅങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴിഈ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടരുളണമേ. ഒന്നാം വായന റോമാ 10:9-18വിശ്വാസം കേള്‍വിയില്‍ നിന്നും കേള്‍വി ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നുമാണ്. യേശു … Continue reading Saint Andrew, Apostle – Feast 

Scented Garden

A Garret Poet

Scented Garden
Form: Australian Sonnet

Since I have found her love I have no need
to feel the pain of fear. Now we are one
together or not, love , the only deed
to grant us peace so we may see the sun.

For love, a garden scented with delight,
has grown between us through both day and night;
a fragrant flower that has no compare
when tribade lovers dared to say they care.

Our love, we cherished from the very start,
just like a garden raised to be beautiful
our souls delight within each other's heart
and tend the seeds that give our love its pull.

My sweetest love for whom I give my best
in her embrace I now can surely rest

©JezzieG2010

View original post