തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 1

ഡിസംബർ 1

പ്രാർത്ഥന

എൻ്റെ ഈശോയേ, ലോകത്തിന്റെ പല പ്രലോഭനങ്ങളിൽപെട്ടു വലയുകയാണ് ഞങ്ങൾ. മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണത്തിൽ സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നു നീ അകന്നു നിന്നതു പോലെ എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ എന്നെയും സഹായിക്കണമേ. ഞാൻ എന്ന ഭാവമാണ് എൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത്. ദൈവപുത്രനായിട്ടു പോലും നീ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ചല്ലോ. അതെ എളിമ ഞങ്ങളിൽ വളർത്തണമേ.

അനുദിന വചനം

ലൂക്ക 9: 46-48, എളിമയുടെ വലുപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്.

സുകൃതജപം
എൻ്റെ ഈശോയെ, എന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ.

  നിയോഗം

സുഹൃത്തുക്കൾ

സൽപ്രവർത്തി

ഞാനുമായി അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മാപ്പു ചോദിക്കാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s