പിറവിത്തിരുന്നാൾ ഒരുക്കധ്യാനം – 1 | Fr. Thomas Vazhacharickal, Mount Nebo Retreat Center, Vagamon

പിറവിത്തിരുന്നാൾ ഒരുക്കധ്യാനം – 1 | Fr. Thomas Vazhacharickal, Mount Nebo Retreat Center, Vagamon

Dec 1-25 : പിറവിത്തിരുന്നാളിന്‌ ഒരുക്കമായ ലഘുധ്യാനപരമ്പര

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s