അടുപ്പം

അകലങ്ങളില്ലാതാക്കാനും അടുപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമാണ് ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്.
………………………………………….. വി. ജോസ്ത്രവീനോ

വിശുദ്ധരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Your God is ever beside you — indeed, He is even within you.
~ St Alphonsus Ligouri.🌹🔥❤️

Good Morning.. … Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s