തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 2

ഡിസംബർ 2

  പ്രാർത്ഥന

എൻ്റെ ഈശോയെ,ഞങ്ങൾക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങലും സ്വപനങ്ങളും ഉണ്ട്.പലപ്പോഴയും നീ പാലിക്കുന്ന മൗനം ഞങ്ങളെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് നിൻറെ മൗനം എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിൻറെ കാൽവരി യാത്ര പോലും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ.ഓ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹന നിമിഷത്തിൽ നീ കുട്ടായിരിക്കേണമേ.

അനുദിന വചനം
ലൂക്ക 21: 7-9. ഈശോയുടെ നാമത്തെ പ്രീതിയുണ്ടാകുന്ന പ്രീതികൂലകളിലും തകരാതെ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും.

സുകൃതജപം

എൻ്റെ ഈശോയേ, എൻ്റെ സഹന നിമിഷങ്ങളിൽ നീ കുട്ടായിരിക്കണമേ.

നിയോഗം

കാലാവസ്ഥ

സൽപ്രവർത്തി
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വേദനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി 1 വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s