തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 8

ഡിസംബർ 8

പ്രാർത്ഥന

ഓ ഈശോയെ, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ പുരുഷനും സ്ത്രീയും. ഈ മനോഹരമായ സൃഷ്ടി ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അതിലും മനോഹരമായ ഒന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു, “കുടുബം”. നിൻറെ പരസ്യ ജീവിതത്തിനു മുൻപ് നിന്നെ ഒരുക്കാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഗുരുകുലമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയവും വി. യൗസേപ്പിതാവും. യേശു ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാൻ പഠിച്ചത് ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുബത്തിൽ നിൻറെ കരസ്പർശം ഉണ്ടാവണേ.

അനുദിന വചനം

മത്താ 9: 35-38 ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ വേലക്കാരാകാൻ തമ്പുരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുകൃത ജപം

ഓ ഈശോയെ, എൻ്റെ കുടുബത്തിൽ നീ വന്നു വസിക്കണമേ.

നിയോഗം

കുടുബം

സൽപ്രവർത്തി

നമ്മുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മിച്ചിക്കും ഒരു സ്നേഹ ചുബനം നൽകാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s