സ്നേഹം

സ്നേഹത്തിൽ വളരണമോ? ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിലേക്കും ആരാധനയിലേക്കും മടങ്ങുക.
…………………………………………..
വി. മദർ തെരേസ

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The most Blessed VIRGIN MARY, in the first instant of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty GOD, in view of the merits of JESUS CHRIST, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin.”
—Pope Pius IX🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s