സംലഭ്യൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റം പവിത്രമായ സംഗതിയാണ്. എല്ലാവർക്കും സംലഭ്യനായ അവൻ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
…………………………………………..
വി.എവുപ്രാസ്യ പെല്ലേട്യർ

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The mystery of God hugs you in its all-encompassing arms.”
Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Peaceful day ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s