തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 17

ഡിസംബർ 17

പ്രാർത്ഥന

എൻ്റെ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കാവൽമാലാഖമാരെ ഓർത്തു ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടു നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ അവർ എടുക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്. ഓ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കാവൽമാലാഖമാരോട് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം കാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പടയാളികളെയും നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, നിന്റെ തിരുഹൃദയത്തോടു ചേർത്തു വയ്ക്കണമേ.

അനുദിന വചനം

ലൂക്ക 8: 16-18 നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ക്രിസ്‌തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാം. കാരണം ദീപം മറ്റുള്ളവർക്കു വഴികാട്ടാനുള്ളതാണ്.

സുകൃതജപം

ഓ ഈശോയെ, എന്നിലൂടെ നിന്നെ പകർന്നു നൽകാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ.

നിയോഗം

പടയാളികൾ

സൽപ്രവർത്തി

നമ്മുടെ രാജ്യം കാക്കുന്ന പടയാളികൾക്കായി ഒരു ഉണ്ണി കൊന്ത ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s