ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം.

യേശു ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സക്കേവൂസ് ആനന്ദിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ മാറിൽ ചാരികിടന്ന യോഹന്നാൻ സന്തോഷിച്ചു. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച നീയോ ?
…………………………………………..
ഫാ.മൈക്കിൾ മുള്ളൂർ

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The mystery of the incarnation is very simply that of God’s asking a woman freely to give Him a human nature.”
_ Fulton J Sheen🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s