തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 22

ഡിസംബർ 22

പ്രാർത്ഥന

ലോകരക്ഷക, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ച സഭയെ ഇന്നേ ദിവസം നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടു തന്നെ സഭക്ക് ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുരിശിന്മേൽ സ്ഥാപിതമായ അടിത്തറ സഭയെ ഇന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ നാഥാ, നിന്റെ സഭയെ കാത്തുപാലിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ.

അനുദിന വചനം

മത്താ 7: 21-28 യേശുവാകുന്നു അടിത്തറയിൽ പണിയുന്നവ തകർക്കപ്പെടുകയില്ല

സുകൃതജപം

ഈശോയെ, നിന്റെ എളിമ ഞങ്ങളിൽ വളർത്തണമേ.

നിയോഗം

കത്തോലിക്കാസഭ

സൽപ്രവർത്തി

പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി 1 വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s