ദൈവീക പ്രതിഛായ

ദൈവീക പ്രതിഛായ നമ്മിൽ പൂർണമാക്കാനാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
…………………………………………..
എഡ്വർഡ് ലിൻ

നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Eucharistic adoration is the greatest of actions. To adore is to share the life of Mary on earth when she adored the Word Incarnate in her Virginal womb, when she adored Him in the Crib, on Calvary, in the divine Eucharist.
St. Peter Julian Eymard🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefiled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s