സ്നേഹവായ്പ്

മാതൃസഹജമായ സ്നേഹവായ്പോടുകൂടി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ തൃപ്തരാക്കുന്നു.
…………………………………………..
ജോസഫ് റായ് മെത്രാപ്പോലീത്ത.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Sometimes when we hear a song we breathe deeply and sigh. This reminds the prophet that the soul arises from heavenly harmony. In thinking about this, he was aware that the soul itself has something in itself of this music…”

  • Hildegard of Bingen🌹🔥❤️

Have a nice day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s