സ്വർഗ്ഗമഹിമ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗ മഹിമയുടെ യോഗ്യതയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
…………………………………………..
വി. ജർത്രൂദ്

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“It is easier to measure the entire sea with a tiny cup than to grasp the ineffable greatness of God with the human mind”
Saint Basil the Great🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s