ഒന്നാകാൻ

ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവവുമായി ഒന്നാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ.
…………………………………………..
വി. ഫുൾട്ടൻ ജെ.ഷീൻ

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

I have learned more from prayer before the Blessed Sacrament than from all the books I have studied.
St. Thomas Aquinas🌹🔥❤️

Wish you Good morning on this last day of 2022….
As we thank God for all the blessings received this year, praying for a new prosperous 2023 with all the blessings from above…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s