വിശ്വസിക്കുക

ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക; നീ അത്ഭുതങ്ങള്‍ കാണും.
——————————
വി. ജോണ്‍ ബോസ്കോ

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

“You are My Mother, the Mother of Mercy, and the consolation of the souls in Purgatory. “
_Saint Bridget to our Lady 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day…

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s