അപരാധം

അലക്ഷ്യമായി അര്‍പ്പിക്കുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും മഹാപരാധമാണ്.
…………………………………………..
കാതറിന്‍ എമ്മെറിക്ക്

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

Make frequent Visits to Jesus in the Blessed Sacrament and the devil will be powerless against you.
St. John Bosco🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day…. Denaha thirunnal aasamsakal….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s