ഇതെൻ്റെ ശരീരം

അന്ധകാരത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു: പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ; അതുണ്ടായി. ശൂന്യതയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകട്ടെ; അതുണ്ടായി. അവൻ തന്നെ അപ്പമെടുത്തിട്ട് പറയുന്നു;ഇതെൻ്റെ ശരീരം, ഇതെൻ്റെ രക്തം!
…………………………………………..
ദമാസ്കസിലെ വി.യോഹന്നാൻ

പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിത്യം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“People who suffer have something to offer to God. When they succeed in enduring their suffering, that is a daily miracle.”
~ St. Andre Bessette 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s