സ്വർഗീയർ

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ, അതു സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും സ്വർഗീയരായി മാറുന്നു.
…………………………………………..
ലെയോൺസിലെ വി. ഇറെനേയൂസ്

ഞങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവീക സാന്നിദ്ധ്യമായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I feel a great desire to abandon myself with greater trust to the Divine Mercy and to place my hope in God alone.”
St. Padre Pio 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s