ജനുവരി 11 | വിശുദ്ധ തെയോഡോഷ്യസ്

ജനുവരി 11 – വിശുദ്ധ തെയോഡോഷ്യസ്

Advertisements

#popefrancis #catholic #catholicchurch
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം യേശുനാമം ഉരുവിട്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണ് തെയോഡോഷ്യസ്. ഉണ്ണീശോയെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്ന ജ്ഞാനികൾ തങ്ങിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗുഹയിൽ മരുഭുമിയിലെ സസ്യങ്ങളും പഴങ്ങളും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം താപസജീവിതം നയിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി പകർന്നു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Saulo Zayas from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saints

catholicfeast

catholicmessage

january11

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

sttheodosius #theodosius

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s