ജനുവരി 12 | വിശുദ്ധ മാര്‍ഗരറ്റ് ബോര്‍ഗ്ഗസ് | St. Marguerite Bourgeoys

ജനുവരി 12 – വിശുദ്ധ മാര്‍ഗരറ്റ് ബോര്‍ഗ്ഗസ് | St. Marguerite Bourgeoys

Advertisements

#popefrancis #catholic #catholicchurch
വിശ്വാസത്തിനും ദൈവസേവനത്തിനുമെതിരായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് ബോർഗ്‌ഗസിന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ ഭീഷണികൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവഹിതം പൂർത്തിയാക്കുന്നവരാകാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Nathan Cowley from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saints

catholicfeast

catholicmessage

january11

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

MargueriteBourgeoys #Marguerite #Bourgeoys

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s