കാണുവാൻ

വി.മാലാഖമാരെ നിങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അവനെ കാണുന്നതു പോലെ അള്‍ത്താരയില്‍ അവനെ കാണാന്‍ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ.
————————–
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആന്ത്രെ

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

Do you want many graces ?Go and visit the Blessed Sacrament often.
St. Dominic Savio🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s