ജനുവരി 13 | വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധ ഹിലാരി | St. Hilary of Poitiers

ജനുവരി 13 – വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധ ഹിലാരി | St. Hilary of Poitiers

Advertisements

വിജാതീയകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, വചനവായനയിലൂടെ സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, മെത്രാനായി, വിശുദ്ധനായി, വേദപാരംഗതനായി മാറിയ ഒരു മഹാവിശുദ്ധൻ… വിശുദ്ധ ഹിലാരി… ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചറിയാം…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s