സമാഗതം

സ്വർണ്ണത്തളികയിലേക്കല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പമായി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. മറ്റൊരു സ്വർഗ്ഗമായ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് സമാഗതനാകുന്നത്.
…………………………………………..
വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ

ദിവ്യകാരുണ്യമായി ഞങ്ങളിലേയ്ക്ക് എഴുന്നുള്ളിവരുന്ന ഈശോ നാഥാ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“This is a God who is not identified with the help of a dictionary but through a relationship.”
~ Kathleen Norris🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a blessed Sunday…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s