ശ്വാസം

ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസകണികയിലും ദൈവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അപ്പത്തിൽ ഈശോ സത്യമായും സന്നിഹിതനാണ്.
…………………………………………..
വി. എലിസബത്ത്.

മനുഷ്യമക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Run, jump, have all the fun you want at the right time, but, for heaven’s sake, donol commit sin.
St. John Bosco🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s