ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക | ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മാറുന്ന സന്ദേശം | Fr. Daniel Poovannathil

ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക – ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മാറുന്ന സന്ദേശം | Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

#frdanielpoovannathil #philadelphia
2022 Pune Retreat Part 03
Wait For God – A Life Changing Message

Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

frdanielpoovannathil #philadelphia

00:00 Intro
01:48 Fr Daniel Talks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s