പരമ പ്രകാശം

അപ്പത്തില്‍ വിനയപൂര്‍വ്വം സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന പരമപ്രകാശമേ, ഞാന്‍ മുട്ടുകുത്തി ആരാധന നല്കുന്നു.
—————————–
വി.മാര്‍ഗരിറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക്

പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

The greatest love story of all time is contained in a tiny white Host.
Arch Bishop Fulton J Sheen🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s