മുൾപൂവ് ചൂടിയ വാനമ്പാടി | A MUSICAL INSPIRATION FROM THE LIFE OF AJNA GEORGE | MAYA | TEENA | DIL

മുൾപൂവ് ചൂടിയ വാനമ്പാടി | A MUSICAL INSPIRATION FROM THE LIFE OF AJNA GEORGE | MAYA | TEENA | DIL

Advertisements

*”മുൾപ്പൂവ് ചൂടിയ വാനമ്പാടി”*

കാർലോ അക്വിറ്റസിൻറെ സഹോദരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന *”ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻറെ വാനമ്പാടി”*

*AJNA GEORGE*

ൻറെ ജീവിതമാതൃക നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനിലേയ്ക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ

ഈ ഗാനം സമർപ്പിക്കുന്നു.

*”മുൾപ്പൂവ് ചൂടിയ വാനമ്പാടി”*

*VIDEO SONG*

Lyrics: Maya Jacob

Music & Vocal: Teena Mary Abraham.

Music Production: Dil Vinu

Camera & Edit: Thushar N Sukumaran

May her life Inspire us in this journey to the Holy Eucharistic Lord.

Expecting your great support and prayers 🙏🙏

Advertisements

ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ പ്രണയിച്ച വാനമ്പാടിയെ സഹനത്തിന്റെ നിണമുദ്രയേകി ഈശോയും സ്വന്തമാക്കി.

“A MUSICAL INSPIRATION FROM THE LIFE OF AJNA GEORGE

Audio Credits
Lyrics: Maya Jacob
Music and Vocal: Teena Mary Abraham
Music Production: Dil Vinu
Studio: Pop Media

Video Credits
Written and Directed: Teena Mary Abraham
Camera and Edit: Thushar N Sukumaran
Art: Anitta Jose

Cast:
Miss Jiana Therese Jackson
Mstr Juan Jose Jackson
Mstr Johan Abraham Jose
Mstr Eric Abhilash
Mstr Joel Zacharia Jose
Anitta Jose
Anu Zacharia
Mage Reena Varghese
Shibu
Sr. Lissy SMI
Sr. Lucy SMI
Teena Mary Abraham

Special Thanks…
Fr. Jacob Puthussery, Vicar, Fathima Matha Church
Fr. Ashok Kollamkudy MST
Fr. Rijo Mundanisery
Brother Kapil
Shibu (Kappiar, Fathima Matha Church)

Special Thanks…
Sam Antony & Family
P.J Scaria & Family
Anu Zacharia
Anitta Jose
Chinchu Varkey
Joel Zacharia Jose

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s