ജനുവരി 25 | വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരം

ജനുവരി 25 – വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരം

Advertisements

popefrancis #rome #catholic

ആഗോള സഭ ജനുവരി 25 ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ മാനസാന്തരത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ബാഹ്യനയനങ്ങളെ അന്ധമാക്കി, ആന്തരീകനയനങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അവനെ സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പൂർണ്ണമായ ധ്യാനത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പുതുലോകത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Pixabay from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_25

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stpaul #conversion #conversionofpaul #Conversion_of_St_Paul

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s