ജനുവരി 27 | വിശുദ്ധ ആഞ്ചല മെരിച്ചി | St Angela Merici

ജനുവരി 27 – വിശുദ്ധ ആഞ്ചല മെരിച്ചി | St Angela Merici

Advertisements

#popefrancis #angela #rome
ഉര്‍സുലിന്‍ സന്യാസസഭയുടെ സ്ഥാപകയാണ് വിശുദ്ധ ആഞ്ചല മെരിച്ചി. ദരിദ്രരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകികൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ സേവനങ്ങൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Wayne Speedy from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_27

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

angelamerci #angela #merici #stangela #stangelamerici #St_Angela_Merici

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s