ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹം

ദൈവമേ എത്ര മഹത്തരമാണ് നിന്റെ
ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹം!
സ്നേഹിക്കാനും
സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും
സന്ദര്‍ശിക്കാനും
സന്ദര്‍ശിക്കപ്പെടാനും നീ
അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍
ആഗതനാകുന്നു!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.അല്‍ഫോന്‍സ് ലിഗോരി.

സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

There are two things the devil is deadly afraid of : fervent Communions and frequent visits to the Blessed Sacrament.
St. John Bosco🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s