ജനുവരി 29 | വിശുദ്ധ ജെലാസിയൂസ് രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ | St Gelasius II

ജനുവരി 29 – വിശുദ്ധ ജെലാസിയൂസ് രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ | St Gelasius II

Advertisements

#popefrancis #rome #catholic
AD 1118 ജനുവരി 24 മുതൽ ഒരു വർഷം തിരുസഭയെ നയിച്ച മാർപാപ്പയാണ് ജെലാസിയൂസ് രണ്ടാമൻ. പ്രശ്നകലുഷിതമായ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധിയോടും സഹനത്തോടും കൂടെ സഭയെ നയിച്ച വിശുദ്ധ ജെലാസിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഴി തിരുസഭക്കായി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_29

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stgelasius #popegelasius #gelasius #St_Gelasius_II

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s