ദൈവദാനം

മറ്റു കൂദാശകൾ ദൈവദാനം തരുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യം ദൈവത്തെത്തന്നെ നല്കുന്നു.
…………………………………………..
വി.അൽഫോൺസ് ലിഗോരി

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Reflect upon the providence and wisdom of God in all created things and Praise Him in them all.
St. Theresa of Avila🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s