അകലാതിരിക്കാൻ

ഒറ്റ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണംപോലും നാം പാഴാക്കരുത്. ശത്രുവിനെ ഉത്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഈശോയിൽ നിന്നും നാം ഒരിക്കലും അകന്നു പോകരുത്.
…………………………………………..
വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക്

സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

In the Sacred Heart, every treasure of wisdom and knowledge is hidden. In that divine Heart beats God’s infinite love for everyone, for each one of us individually.
St. John Paul II❤️🔥🌹

Good Morning… Have a fruitful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s