സ്നേഹം

സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപാവരവും അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയുമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“He who gives you the day will also give you the things necessary for the day.”
—Gregory of Nyssa 🌹🔥🌹

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s