എല്ലാം നിനക്ക് നൽകപ്പെടും… വ്യവസ്ഥ ഇതാണ്… | Fr. Daniel Poovannathil

എല്ലാം നിനക്ക് നൽകപ്പെടും… വ്യവസ്ഥ ഇതാണ്… | Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

#frdanielpoovannathil#Anchal2022 Anchal (Kollam) Convention Part 04 You will get everything, but there’s a condition… Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved. Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement. #frdanielpoovannathil#Anchal00:00 Intro 01:19 Fr Daniel Talks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s