ജീവരക്തം

ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ജീവരക്തമാണ്.
…………………………………………..
ഫ്രാൻസീസ് മാർപ്പാപ്പ.

നിരാശയിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“You know what you have to do. Correspond faithfully, joyfully and willingly to the lights He gives you.”
~ St Margaret Mary Alacoque🌹🔥❤️
Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s