ഫെബ്രുവരി 14 | വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ | St Valentine

ഫെബ്രുവരി 14 – വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ | St Valentine

Advertisements

#popefrancis #rome #catholic
തന്റെ സമർപ്പണത്തിലും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലും വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ ക്രിസ്തുവിനോട് തന്റെ നിർവ്യാജമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ സ്നേഹം തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_14

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stvalentine #valentine #St_Valentine

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s