ഭയം

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ദിനത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.
…………………………………………..
വി. ഫൗസ്തീന

സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Let your heart be more attentive than your head, for the Holy Spirit is love, and to take hold, it is more important to love than to understand.”
~ St Madeline Sophie Barat❤️🔥🌹

Good Morning… Have a Peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s